Yuliya Levit Photography | New Year in VT

Vermont_NewYear-1524Vermont_NewYear-1526Vermont_NewYear-1528Vermont_NewYear-1537Vermont_NewYear-1542Vermont_NewYear-1558Vermont_NewYear-1576Vermont_NewYear-1579Vermont_NewYear-1587Vermont_NewYear-1588Vermont_NewYear-1607Vermont_NewYear-1613Vermont_NewYear-1626Vermont_NewYear-1636Vermont_NewYear-1640Vermont_NewYear-1645Vermont_NewYear-1651Vermont_NewYear-1657Vermont_NewYear-1659Vermont_NewYear-1677